06 48 480 905 info@birbhv.nl

Privacyverklaring Brand Instructie Rotterdam (BIRBHV)

 

Uw privacy is voor Brand Instructie Rotterdam van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevant wet- en regelgeving over privacy , waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website BIR BHV allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen.Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met BIR BHV.

Training en Keuring.

Wanneer u via ons een training krijgt of één van onze andere producten afneemt mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken o.a. voor het maken van diploma’s en/of certificaten.Wij gebruiken hiervoor u naw gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en geboortedatum. Deze gegevens bewaren wij zolang u gebruik maakt van de diensten van BIR BHV. Bepaalde gegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of e verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BIR BHV en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, correctie, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@birbhv.nl

 

BIR BHV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@birbhv.nl